Open Close

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» – ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τις εξής κατευθύνσεις:

(α). «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»
(β). «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 20/04/2015 μέχρι και την Παρασκευή 22/05/2015:

 • Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου. Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και είναι αναρτημένο εδώ.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 • Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής.
 • Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Άλλα πτυχία ΑΕΙ, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα.
 • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα.
 • Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συμφωνεί με όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του.
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

 • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 2500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.
 • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 κατ’ έτος (60 ανά κατεύθυνση).
 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.
 • Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
 • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια επιλογής Μέγιστη πίστωση μορίων
Ο βαθμός πτυχίου 10
Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια διδακτορικό) 25
Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου) 15
η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (1 μόριο για κάθε έτος προϋπηρεσίας) 10
Συνέντευξη 40

Στο δεύτερο στάδιο, για το εναρκτήριο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα κληθούν για συνέντευξη οι 100 επικρατέστεροι υποψήφιοι (50 ανά κατεύθυνση) και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 (30 ανά κατεύθυνση) με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μαθημάτων της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» παρακαλώ πατήστε εδώ και για το πρόγραμμα μαθημάτων της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γραφείο 12 στον ημιόροφο.

Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 54 636, γραφείο 12, ημιόροφος

(α). Για την κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»:

 • τηλέφωνο: 2310 891360, τις εξής ώρες και ημέρες: Τρίτη και Τετάρτη 11.00-12.00, Πέμπτη 14.00-16.00
 • τηλέφωνο 2310 891385, τις εξής ώρες και ημέρες: Τετάρτη 11.00-13.00, και Παρασκευή12.00-14.00

(β).Για την κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»:

 • τηλέφωνο:2310 891483, τις εξής ώρες και ημέρες: Τρίτη 15.00-17.00 και Παρασκευή 12.00-14.00

Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά την Παρασκευή 22/05/2015 είναι εκπρόθεσμες και δε λαμβάνονται υπόψη.

Η Διευθύντρια του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βασιλική Καραβάκου

 

[ Συνέχεια του άρθρου στο: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia ]

Comments are closed.