Open Close

7+1 Δυναμικά Επαγγέλματα για αποφοίτους Οικονομίας και Διοίκησης

Εξειδικεύσεις Οικονομίας και Διοίκησης

Ο τομέας της Οικονομίας και Διοίκησης αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες επιλογές των σπουδαστών προσφέροντας πληθώρα επιλογών στους αποφοίτους όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απόφοιτοι οικονομικών σπουδών βρίσκονται σε προνομιούχο θέση σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και σε μία αγορά εργασίας που διαρκώς αλλάζει, καθώς διαθέτουν τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων, συνθετική σκέψη και αναλυτικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να σταθούν επιτυχώς σε ποικίλα μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να ακολουθεί μία αντίστοιχη σταδιοδρομία; Αν δυσκολεύεσαι με την επιλογή επιστημονικού πεδίου και την επιλογή σπουδών, το Advisor | Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις το μέλλον σου και να ανακαλύψεις τι πραγματικά σου ταιριάζει!

Πάμε να δούμε λοιπόν, ποιες είναι οι ειδικότητες και τα επαγγέλματα:

Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Management Consultant)

Κύρια εργασία του Συμβούλου Επιχειρήσεων είναι να παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις για τη βελτίωση της απόδοσής τους και την επίτευξη των στόχων τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης παρέχοντας χρηματοοικονομικές συμβουλές που αφορούν την βελτίωση της αποδοτικότητας, με την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράλληλα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η γνωμοδότησή σε θέματα που αφορούν κάθε επιχείρηση, όπως ζητήματα εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας και η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται. Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων ασχολείται επίσης, με το marketing και το branding της εταιρείας συμβουλεύοντας τον πελάτη του σχετικά με τον τρόπο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τέλος γνωμοδοτεί και σε ζητήματα που αφορούν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, των χρηματοοικονομικών αγορών και των επενδυτικών ευκαιριών. Κύριες αρμοδιότητες του είναι η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της αγοράς, καθώς και η μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών και των τάσεων στις τιμές των μετοχών και ομολόγων. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί συμβουλευτικά παρέχοντας συστάσεις στην επιχείρηση για μία πιθανή επένδυση, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της και προτείνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση της απόδοσης.

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, παράλληλα συντάσσει αναφορές – εκθέσεις και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού πορτοφολίου και την λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο, δίνοντας συμβουλές αναφορικά με τον τρόπο βελτίωσης της χρηματοοικονομικής στρατηγικής μιας επιχείρησης ή οργανισμού, τη διαχείριση του χρέους, κ.α.

Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor)

Σε κάθε εταιρεία και οργανισμό, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς βασικό του καθήκον είναι η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την λειτουργία κάθε εταιρείας και οργανισμού, καθώς επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες και βοηθούν στην έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ο επαγγελματίας που λειτουργεί ως εγγύηση ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των οργανισμών και των επιχειρήσεων, καθώς αναλαμβάνει να εντοπίζει σφάλματα και παραλείψεις στα λογιστικά έγγραφα, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των κονδυλίων και των διάφορων πηγών χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, των οικονομικών καταστάσεων και των αναφορών, εξετάζει τους ισολογισμούς και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής εξετάζει τέλος, αν η επιχείρηση τηρεί όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που την αφορούν, όπως οι φορολογικοί κανονισμοί, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, ο Εσωτερικός Έλεγχος, τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και σε δημόσιους οργανισμούς κρίνεται αναγκαίος, γιατί σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Αναλογιστής (Actuary)

Ο ρόλος των αναλογιστών είναι κρίσιμος για την οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Με την χρήση πολύπλοκων μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων, οι αναλογιστές αξιολογούν και προβλέπουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κυρίως στους τομείς της ασφάλισης, των συντάξεων και των χρηματοοικονομικών επενδύσεων.

Οι αναλογιστές σχεδιάζουν τους τρόπους διαχείρισης του κινδύνου, αξιοποιώντας αναλυτικές δεξιότητες σε συνδυασμό με επιχειρηματικές γνώσεις. Με την χρήση της επιστήμης της στατιστικής, αξιολογούν και ποσοτικοποιούν την πιθανότητα μελλοντικών συμβάντων, μετρώντας και υπολογίζοντας τον βαθμό κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλογιστές αναλύουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ανθρώπινες ζωές, υγεία, περιουσίες και επιχειρήσεις. διαμορφώνουν ασφαλιστικά προϊόντα υπολογίζοντας τα ασφάλιστρα και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα, ασχολούνται με την διαχείριση των επενδύσεων και των αποταμιευτικών προγραμμάτων, συμβουλεύοντας νομικά ή και φυσικά πρόσωπα. Στα πλαίσια της συνεργασίας τους με ασφαλιστικές εταιρείες είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση του κινδύνου καταστροφών, όπως φυσικές καταστροφές ή επιδημίες, υπολογίζοντας το κόστος και την ζημία.

Λογιστής (Accountant)

Ο λογιστής είναι ο επαγγελματίας που εξειδικεύεται στη διαχείριση των οικονομικών και φορολογικών θεμάτων, βοηθώντας τους πελάτες του να διαχειριστούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Ο ρόλος του λογιστή είναι σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς ασχολείται με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την απόδοση ΦΠΑ, τις εισπράξεις και την μισθοδοσία της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Οι κύριες αρμοδιότητες του αφορούν την διαχείριση και την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, την σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, την έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο, όπως τιμολογίων, καθώς και την ενημέρωση καρτελών. Μεταξύ άλλων,  ο λογιστής λειτουργεί και συμβουλευτικά, για φορολογικά θέματα και ελαφρύνσεις φόρου, προτείνοντας λύσεις για βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και συνεργάζεται με τον φοροτεχνικό και τον οικονομικό διευθυντή μιας επιχείρησης, που συντονίζει την εργασία του.

IT Manager (information technology)

Ο ρόλος ενός διαχειριστή πληροφορικής είναι κρίσιμος, καθώς η πληροφορική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών σε διάφορους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διαφοροποιούνται ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης και το πεδίο εξειδίκευσής του. Κατά κύριο λόγο, ένας IT Manager προσλαμβάνει και εκπαιδεύει προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων. Σε συνεργασία με την διεύθυνση, ο IT Manager καθορίζει τις τεχνολογικές ανάγκες του οργανισμού και στη συνέχεια καθοδηγεί το προσωπικό σε ένα συγκεκριμένο και στρατηγικό έργο.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής με την εφαρμογή μέτρων, πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την προστασία από παραβιάσεις δεδομένων. Τέλος, ο IT Manager είναι αρμόδιος για την συμμόρφωση του οργασνισμού ή της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι οι πρακτικές και τα συστήματα πληροφορικής του οργανισμού συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα, όπως ο νόμος περί προστασίας δεδομένων και άλλες ειδικές απαιτήσεις του κλάδου.

Μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων ( Shipping Broker)

Ένας μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων (ή ναυτιλιακός μεσίτης) είναι ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας και ασχολείται με τη διευκόλυνση και την προώθηση των ναυτιλιακών συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ διαφόρων στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο ρόλος του είναι σημαντικός στο ναυτιλιακό και εμπορικό περιβάλλον, καθώς συμβάλλει στη διευκόλυνση των συναλλαγών, των συμφωνιών και των συναλλαγών που σχετίζονται με την ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ειδικότερα, ο ναυλομεσίτης συνδυάζει την ζήτηση και προσφορά πλοίων για την μεταφορά φορτίων, έχοντας μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές. Οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται για την κατάσταση και την διαθεσιμότητα των πλοίων και να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους. Οι κύριες ευθύνες ενός μεσίτη ναυτιλιακών συμβάσεων περιλαμβάνουν, επίσης, την Διαμεσολάβηση Συμφωνιών, την παροχή βοήθειας δηλαδή στην επιτυχή διαπραγμάτευση και σύναψη ναυτιλιακών συμβάσεων.

Παράλληλα, οι Μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων  επιλύουν και διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ διάφορων στελεχών της ναυτιλιακής αλυσίδας, όπως ναυλωτές, φορτωτές και πλοηγοί και βοηθούν στη διαχείριση της εκτέλεσης συμφωνιών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των πλοίων και των συναλλαγών. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί καλή γνώση του ναυτιλιακού τομέα, ικανότητα στη διαπραγμάτευση, καθώς και διαρκή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο.

Ασφαλιστής Πιστώσεων (Credit Insurer)

Ένας ασφαλιστής πιστώσεων είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος παρέχει ασφάλιση πιστώσεων, που αποτελεί μια μορφή ασφάλισης και καλύπτει τον κίνδυνο μη πληρωμής από μια εταιρεία ή έναν πελάτη προς μια άλλη εταιρεία ή προμηθευτή. Με την ασφάλεια πιστώσεων μειώνεται ο κίνδυνος μη πληρωμής των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος ασφαλιστής εκδίδει ασφαλιστήρια επί των πιστώσεων και αναλαμβάνει τον κίνδυνο της μη πληρωμής από τον πελάτη, αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του ασφαλισμένου. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της οικονομικής σταθερότητας και του ιστορικού πληρωμών αυτών των πελατών για να προσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου.

Ένας επαγγελματίας ασφαλιστής πιστώσεων υπολογίζει για κάθε πελάτη ένα όριο, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό αποζημίωσής ενώ, παράλληλα, μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων και των προμηθειών. Με τον τρόπο αυτό, ο ασφαλιστής πιστώσεων παρακολουθεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του ασφαλισμένου και  αξιολογεί τα μεταβαλλόμενα επίπεδα κινδύνου, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις με στόχο την πρόβλεψη κινδύνων, την προστασία και ανάπτυξη της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.

Σύνταξη: Λάζαρος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Σπουδών | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας


Comments are closed.