Open Close

5 Σημαντικά σημεία στην Προκήρυξη για τις Σχολές του Λιμενικού

5 Σημαντικά σημεία στην Προκήρυξη για τις Σχολές του Λιμενικού

Από την 1η του μηνός οι ενδιαφερόμενοι για τις σχολές του Λιμενικού έχουν στα χέρια τους και τη φετινή προκήρυξη για τις Πανελλαδικές του 2022. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά και σε εκατό, αντίστοιχα.

Όπως παραθέσαμε και σε σχετικό μας άρθρο για τις στρατιωτικές σχολές, και στα σώματα ασφαλείας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης αλλα και της διαδικασίας γενικότερα. Ακολούθως παραθέτουμε 5 σημαντικά σημεία που δεν πρέπει να ξεφύγουν της προσοχής σας.

  1. Για τις ειδικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
  2. Έχουν αλλάξει τα όρια ύψους για τις γυναίκες. Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
  3. Απαγορεύονται τα τατουάζ. Ειδικότερα δεν πρέπει να έχουν τατουάζ ή piercing σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του. Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία ή οπές από διάτρηση σώματος ανακαλείται η πράξη κατάταξής του!
  4. Πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν προετοιμαστεί στην κολύμβηση. Διότι μετά την εισαγωγή του στις σχολές και σε περίπτωση αποτυχίας σπουδαστή στην κολύμβηση μετά και από επανεξέτασή του, συντάσσεται και υπογράφεται από τους εξεταστές σχετικό Πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν λόγω σπουδαστής διαγράφεται από την οικεία Σχολή.
  5. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να εισαχθούν και στις Σχολές του λιμενικού κι σε Στρατιωτικές Σχολές, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ξεχωριστά για κάθε φορέα. Προκειμένου να τους χορηγηθεί από τα Εξεταστικά Κέντρα του ΓΕΕΘΑ Βεβαίωση Ικανότητας (καταλληλότητας) για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαραίτητη προϋπόθεση είναι στην αίτηση που θα υποβάλουν για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται και για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και επιπρόσθετα να δηλώσουν (κλικάρουν) οι μεν προερχόμενοι από ΓΕΛ και τη ΣΣΕ/ Όπλα ή τη ΣΜΥ/ΟΠΛΑ ενώ, οι δε προερχόμενοι από ΕΠΑΛ και τη ΣΜΥ/ Όπλα, ανεξαρτήτως εάν επιθυμούν πραγματικά ή όχι τις υπόψη Σχολές του Στρατού Ξηράς.

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή.

Επιμέλεια: Δρ Παναγιώτης Παππάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού προσανατολισμού
– Επιστημονικά Υπεύθυνος τομέα ΣυΕΠ | 
EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Δείτε την Προκήρυξη

Comments are closed.