Open Close

Ποιες θα είναι οι Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων για διορισμό στο Δημόσιο

Ποιες θα είναι οι Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων για διορισμό στο Δημόσιο

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ψηφιστεί το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη στελέχωση του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Στις 15 Δεκέμβρη κατατέθηκε στη Βουλή και στην παρούσα φάση είναι σε επεξεργασία.

Πέρα από τις νέες μοριοδοτήσεις των τίτλων σπουδών, τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού μέσω πολλαπλών ερωτήσεων κ.λπ., περιλαμβάνονται αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται και οι πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται ως ειδικές κατηγορίες υποψηφίων με τις σχετικές ποσοστώσεις ή/και προσαυξήσεις.

Ακολούθως, παρατίθενται οι σχετικοί παράγραφοι που επεξηγούν τα συγκεκριμένα δεδομένα:

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

β) Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.

γ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),

δ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από τους ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μια δεκαετία,

ε) Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.

στ) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115), τα τέκνα μελών των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), τους επιζώντες συζύγους ή γονείς προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική δράση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974,

ζ) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας, τα τέκνα θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολέμου άμαχου πληθυσμού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα και επιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

2. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περ. δ΄ γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες περιοχές, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα.

Η κατανομή γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δέκα έξι τοις εκατό (16%), δώδεκα τοις εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%), δύο τοις εκατό (2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό, κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα.

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των ανωτέρω ποσοστών με την πρώτη κατανομή, το υπολειπόμενο διατίθεται στους κλάδους/ειδικότητες σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των κλάδων/ειδικοτήτων στους οποίους κάθε προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δέκα έξι τοις εκατό (16%), δώδεκα τοις εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%), δύο τοις εκατό (2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα.

Το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές για όσους ενδιαφέρονται να διοριστούν στο δημόσιο, πριμοδοτεί πρόσθετα και κάποια ακαδημαϊκά κριτήρια όπως τα μεταπτυχιακά, και γενικότερα για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια καριέρα στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς μόλις κατατεθεί προς ψήφιση, κρίνεται σκόπιμο ο κάθε ενδιαφερόμενος να το μελετήσει προσεκτικά προκειμένου να γνωρίζει επακριβώς υπό ποιες προϋποθέσεις πλέον θα μπορεί να διεκδικήσει το διορισμό του στο Δημόσιο.

Επιμέλεια: EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ | employ.edu.gr

Comments are closed.