Open Close

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σχολική Παιδαγωγική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σχολική Παιδαγωγική από το ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ. του Δ.Π.Θ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ. διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 500 ωρών με τίτλο: «Σχολική Παιδαγωγική» από 11/01/2021 έως 11/10/2021 με Ε.Υ. την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Πέλα Στραβάκου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά προτίμηση των κλάδων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, «καθηγητικών σχολών» και Κοινωνικών Επιστημών· δεκτοί/ές θα γίνονται και κάτοχοι λοιπών πτυχίων πανεπιστήμιων/ΑΤΕΙ). Σε περίπτωση κενών θέσεων μπορούν να γίνουν αποδεκτοί/ές και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής ή «καθηγητικών σχολών» και απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και κολλεγίων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να διακρίνουν τους κλάδους της Παιδαγωγικής, να εμβαθύνουν στην κατανόηση των λειτουργιών του σχολείου και σε θέματα όπως ο σύνθετος ρόλος του/της εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η διαχείριση σχολικής τάξης και η διοίκηση σχολικής μονάδας, να γνωρίσουν βασικές θεωρίες μάθησης, να εξοικειωθούν με θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας, του προγραμματισμού της διδασκαλίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής διδακτικής και να ενημερωθούν για τη συμβουλευτική και για βασικές τεχνικές και δεξιότητες της συμβουλευτικής.

Επίσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι/ες να αναγνωρίζουν τις διάφορες θεωρίες μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης ώστε να χρησιμοποιούν στοιχεία τους στην εκπαιδευτική πράξη, να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους, μορφές και τεχνικές διδασκαλίας, να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους σε διάφορα επίπεδα και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Τέλος, σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την εκπαιδευτική έρευνα, να παροτρυνθούν στην εφαρμογή νέων και σύγχρονων μεθόδων και μορφών διδασκαλίας και μάθησης, να υποκινηθούν στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το παραγόμενο αποτέλεσμα και το μαθησιακό περιβάλλον, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία ως στοιχείο πλουραλισμού και εμπλουτισμού και να μην την αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα, και να υιοθετήσουν διαπολιτισμικά ευαίσθητη στάση απέναντι στον πολιτισμικό πλουραλισμό και την ετερότητα στην εκπαίδευση.

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η ενίσχυση των εκπαιδευομένων στην προσπάθειά τους να ενημερωθούν πολύπλευρα για το επιστημονικό πεδίο της Σχολικής Παιδαγωγικής, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις νέες απαιτήσεις που εγείρονται από το σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Προάγονται δεξιότητες, στάσεις και μορφές συμπεριφοράς που συνάδουν με το προφίλ του/της σύγχρονου/ης και καταρτισμένου/ης σε ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη πολυπολιτισμική και κοινωνική/εργασιακή πραγματικότητα εκπαιδευτικού. Ακόμη, βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η προώθηση του αναστοχασμού ως εργαλείου βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών και ως μέσου για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και για την ενίσχυση της προσωπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)
 • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Τέλος, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 4183/2020, για την πλήρωση των θέσεων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής συνυπολογίζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον 300 ωρών με αντικείμενο την Παιδαγωγική.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών που αντιστοιχούν σε 17 πιστωτικές μονάδες/ECTS και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Αυτές είναι:

 1. Η Σχολική Παιδαγωγική ως επιστημονικό πεδίο
 2. Το σχολείο ως εκπαιδευτικός θεσμός
 3. Διαχείριση σχολικής τάξης και διοίκηση σχολικής μονάδας
 4. Μεθόδευση της διδασκαλίας
 5. Προγραμματισμός διδασκαλίας – σχέδιο μαθήματος
 6. Διαχείριση της ετερότητας στη σχολική τάξη
 7. Θεωρίες μάθησης
 8. Μεθοδολογία έρευνας στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδαγωγικής
 9. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Εκπαιδευτές/τριες

Οι διδάσκοντες/ουσες του προγράμματος διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το γνωστικό του αντικείμενο και παράλληλα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε πολυετή επαφή με τις ομάδες-στόχο που αφορούν το πεδίο της Σχολικής Παιδαγωγικής (μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και ανέργους). Το δεδομένο αυτό τούς παρέχει τη δυνατότητα να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα από την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

 • Ανδρίτσου Μαρία, ΜΑ, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καραφύλλης Αθανάσιος, καθηγητής ΔΠΘ
 • Κουγιουρούκη Μαρίνα, επίκουρη καθηγήτρια ΔΠΘ
 • Λόζγκα Ευαγγελία, ΜΑ, υποψ. διδ. ΔΠΘ
 • Σιδοπούλου Γλυκερία, ΜΑ, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Στραβάκου Πέλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΔΠΘ
 • Ταουσάνης Χρήστος, PhD, σύμβουλος σταδιοδρομίας
 • Τριανταφύλλου Ελένη, PhD, φιλόλογος – εκπαιδεύτρια ενηλίκων
 • Φουτσιτζή Αρχοντία, PhD, ΕΔΙΠ ΔΠΘ
 • Χατζηδήμου Κωνσταντίνος, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος (= Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος)

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δράσεις όπως εργαστήρια κ.λπ., ενώ και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευομένων θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση, αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στο προσωπικό τους πρόγραμμα. Παράλληλα, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών προκρίνεται και ως ο ασφαλέστερος τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων.

Δίδακτρα

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 485€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, μία των 165€, που καταβάλλεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και δύο των 160€, που καταβάλλονται στο τέλος του 3ου και του 6ου μήνα αντίστοιχα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει την πολιτική εκπτώσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ (βλ. https://kedivim.duth.grστο ποσοστό 10% για όλες τις κατηγορίες [τελικό ποσό: 436,50€, σε τρεις δόσεις των 150€, 145€ και 141,50€]. Oι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά. 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 • Kάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, «καθηγητικών» σχολών και Κοινωνικών Επιστημών | 30 μόρια
 • Kάτοχοι λοιπών πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 20 μόρια

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/ούσες και υπεράριθμοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες στις προαναφερθείσες κατηγορίες, κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και, εφόσον πάλι υφίστανται τα ίδια προσόντα, ο βαθμός πτυχίου των ενδιαφερομένων.

 • Τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής ή καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών |10 μόρια
 • Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και κολλεγίων | 5 μόρια

Στην περίπτωση που υφίστανται στις δύο αυτές προαναφερθείσες κατηγορίες επιλαχόντες/ουσες, κριτήριο επιλογής θα είναι η έγγραφη τεκμηρίωση του ειδικού ενδιαφέροντος και η προγενέστερη εμπειρία/συνάφεια στον κλάδο της Σχολικής Παιδαγωγικής.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10-11-2020

Καταληκτική ημερομηνία: 23-12-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr, όπου θα επιλέγεται το πεδίο «Υποβολή Αίτησης».

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο/η υποψήφιος/α για τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του/της στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3) Απλή φωτοτυπία του πτυχίου του/της ενδιαφερομένου/ης ή βεβαίωση της γραμματείας για φοίτηση στο τελευταίο έτος σπουδών.

4)  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αμαλία Ναλμπάντη, τηλεφωνικά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00-18:00, στο 697-4116628, ή με email στο analmpan@eled.duth.gr.

 

Comments are closed.