Open Close

Νέες Δυνατότητες Καριέρας για Στελέχη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική

Μια νέα προοπτική αρχίζει σταδιακά να αναδύεται για όσους έχουν εξειδικευθεί ή ασχολούνται με τον κλάδο της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ήδη από το 2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ » (το επονομαζόμενο και ως voucher ανέργων), υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης στην εν λόγω δράση όπως και σε προγενέστερες, ενώ μετά τις σχετικά πρόσφατες αλλαγές στις δημόσιες δομές συμβουλευτικής (ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ) αρκετοί μαθητές θα χρειαστούν υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού εκτός και των δημοσιών δομών. Γενικότερα, τόσο στις προσκλήσεις αυτές, όσο και σε άλλους θεσμούς (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ο ρόλος της συμβουλευτικής αρχίζει να εμπεδώνεται και να αξιοποιείται με αργά αλλά σταθερά βήματα.

Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη πρόσκληση, όπως και σε μεταγενέστερες η συμβουλευτική υποστήριξη έχει διττό στόχο: Αρχικά να εντοπίσει το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά των ωφελούμενων, να τα συγκεράσει με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αλλά και να προετοιμάσει τους ανέργους για την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και την ένταξης / επανένταξή τους σε αυτήν. Αυτός είναι και ο λόγος που επιδιώκεται η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης.

Αναφορικά με τα εξειδικευμένα στελέχη που εμπλέκονται ως σύμβουλοι στη συγκεκριμένη διαδικασία και πρόσκληση ενδιαφέροντος, συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών δύναται να παρέχουν:

Α) Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Υ.Υ.  

Β) Οι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ Σταδιοδρομίας, ως εξής:

 • Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού /Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).
 • Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

Γ) Γ. Απασχολούμενα στελέχη ΣΥΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον Πάροχο, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα – πρόσκληση θέτει αυστηρές προδιαγραφές αναφορικά με το κομμάτι της συμβουλευτικής. Αναλυτικότερα:

 • Αντικατάσταση στελέχους συμβουλευτικής / συμβούλου επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της δράσης με στέλεχος / σύμβουλο αντίστοιχων προσόντων.
 • Για την απασχόληση Στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/Συμβούλων των περιπτώσεων Β. και Γ. απαιτείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Στις περιπτώσεις Α και Β ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τα Στελέχη Συμβουλευτικής στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των συνεδριών, το διάστημα συνεργασίας, η αμοιβή ανά συνεδρία ή η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, εφόσον είναι απαραίτητο, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας.
  • Ο πίνακας των Στελεχών συμβουλευτικής / Συμβούλων που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.
  • Επιβάλλεται η κατάσταση Στελεχών Συμβουλευτικής/ Συμβούλων, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των στελεχών καθώς και δείγμα της υπογραφής τους
   • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση Στελέχους Συμβουλευτικής / Συμβούλου το οποίο δεν μπορεί να παράσχει ατομικές συνεδρίες κατά τα οριζόμενα στα σχετικά κεφάλαια της Πρόσκλησης, τότε επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αμοιβής του Παρόχου στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες συμβουλευτικής οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ορθώς.

Employtei

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, οδηγούν σε δυο θετικά συμπεράσματα αναφορικά με το κομμάτι της συμβουλευτικής. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σπουδαιότητα που δίνεται στο κομμάτι της συμβουλευτικής, η οποία αποτελεί μια επιστήμη που μέσω των στελεχών και λειτουργών της μπορεί ουσιαστικά να συμβάλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό-επαναπροσανατολισμο των ανέργων και όχι μόνο. Το δεύτερο, πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξειδίκευση και στα απαιτούμενα προσόντα που θα στελεχώσουν τις σχετικές θέσεις προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό και η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους καταλυτική. Με αυτόν τον τρόπο θα θέσει τις προδιαγραφές ώστε  να επέλθει ουσιαστικό αποτέλεσμα μέσω μιας ποιοτικής διαδικασίας συμβουλευτικής καριέρας που θα συνδράμει στον περιορισμό του φαινομένου που μαστίζει την σημερινή Ελλάδα και έχει να κάνει με το αυξανόμενο φαινόμενο της ανεργίας.

Σύνταξη – επιμέλεια: Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Comments are closed.