Open Close

Εκπαίδευση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών-Σ.Υ.Υ

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 300 Ωρών

26-27 Νοεμβρίου | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15A_SYY-Thessaloniki

Ως Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο «συνοδεύουμε» τους «αποκλεισμένους» συμπολίτες μας, προκειμένου να ενταχθούν ή να παραμείνουν στους κόλπους της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί αλλά και να εκπαιδευτούν οι κατάλληλοι άνθρωποι έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία να αφομοιώσει όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και αποδοτικότερα.
Στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών). Η παροχή Σ.Υ.Υ. απευθύνεται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι πρόσφυγες, σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι) και γενικότερα σε όλες οι μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση και παροχή ίσων ευκαιριών κάθε ατόμου, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αναπτύξει κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωσή του στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) ορίζονται οι δράσεις και ενέργειες που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Πρακτικά αναφερόμαστε σε Υπηρεσίες και Φορείς που ασχολούνται, στοχεύουν και σχετίζονται με:
1. ατομική και ομαδική στήριξη ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά.)
2. κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
3. επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
4. υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές
5. υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές κ.α.

Ως Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται ο ειδικός ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και ειδικές συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ. να αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων, να καθοδηγεί τους ωφελούμενους στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ατομικής και ομαδικής προσέγγισης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους που μπορεί να σχετίζονται με την εύρεση εργασίας, την κοινωνική επανένταξη κ.λπ.

Ως Εισαγωγικό Μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο κατάλογος του ΕΟΠΠΕΠ στον οποίο εγγράφονται τα στελέχη Σ.Υ.Υ. Η ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) λοιπόν, ορίζεται η δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος Επιμόρφωσης
Πρωταρχικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των Στελεχών Σ.Υ.Υ. που θα τους καθιστούν ικανούς στην εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα προβλήματα και τις συνέπειες του αποκλεισμού

Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι:
1. Διαμόρφωση θετικών απόψεων και στάση προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
2. Απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων υποστήριξης και καθοδήγησης των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων προς την αυτονόμηση
3. Απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων ώστε το κάθε στέλεχος Σ.Υ.Υ. να είναι ικανό, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/ και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση των Σ.Υ.Υ. των επιπτώσεών τους στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και όλες τις σχετικές ειδικότητες πρόνοιας- συμβουλευτικής αλλά και εκπαίδευσης που συνεργάζονται με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα δοθεί έμφαση σε ασκήσεις, θα γίνουν μικροδιδασκαλίες και οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε ομάδες.

Δείτε την εδώ αναλυτική ανακοίνωση 

Comments are closed.