Open Close

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν σε Δημόσια ΙΕΚ

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν σε Δημόσια ΙΕΚ

Με πρόσφατη κυβερνητική απόφαση δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Από το μητρώο αυτό θα «αντλούνται» διδάσκοντες κάθε ακαδημαϊκό έτος προκειμένου να διδάξουν στα Δημόσια ΙΕΚ. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επεκτείνεται και στα ΔΙΕΚ. Η διαδικασία έχει ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης όπου καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται: από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

Αναλυτικότερα, μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι ιδιώτες, με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης. Για την εγγραφή δεν καθορίζονται ελάχιστα προαπαιτούμενα τυπικά προσόντα, αρκεί η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας εισαγωγής στοιχείων.

Για την επιλογή των μελών του μητρώου στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Mητρώου πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης.

Στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, περιλαμβάνονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης, είδος μαθήματος (θεωρητικό, εργαστηριακό, μικτό), ώρες μαθήματος ανά είδος. Η πρόσκληση θα εκδίδεται ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνεται στα μέλη του Mητρώου, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προσοντολογίου του εκάστοτε οδηγού κατάρτισης. Η δήλωση-αίτηση ανάθεσης μαθημάτων γίνεται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο Δ.Ι.Ε.Κ. μίας (1) μόνο περιφέρειας και σε τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες – τμήματα κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. και μέχρι τρία (3) μαθήματα ανά ειδικότητα – τμήμα.

Τα μέλη του Μητρώου που έχουν οποιεσδήποτε μεταβολές σε επίπεδο τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας, διδακτικής απασχόλησης κ.λπ., έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μητρώου.

Στα κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων δύνανται να συγκεντρωθούν 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2. Επειδή αρκετοί ενδιαφερόμενοι έχουν υλοποιήσει ή και θα υλοποιήσουν μελλοντικά για αυτό το λόγο επιμορφώσεις, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσετε επιμορφώσεις από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς Δια Βιου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες, και οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα. Σε κάθε περίπτωση όσοι πλέον ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία στα ΙΕΚ θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το σχετικό ΦΕΚ και να υλοποιήσουν τις σχετικές ενέργειες μέσα στα χρον9ικά πλαίσια που έχουν ανακοινωθεί.

Σύνταξη: EMPLOY EDU | Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.