Open Close

All posts tagged αστυνομια

  • Προκήρυξη Αστυνομίας 2023

    Προκήρυξη Αστυνομίας 2023 Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή των σπουδαστών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη: – Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850) και εκείνων που θα εισαχθο...
athens-greece-september-view-greek-police-car-driving-streets-athens-evening-colors-greece-182119187
ÏÐËÏ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÕ ÖÙÔÏ ÁÑ×ÅÉÏÕ EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ
ÏÐËÏ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÕ ÖÙÔÏ ÁÑ×ÅÉÏÕ EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ
08
ÁÈÇÍÁ-¸ãéíå ç ðáñÜäïóç -ðáñáëáâÞ ôçò çãåóßáò ôçò ÅËÁÓ ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ×. ÐáðïõôóÞ.(EUROKINISSI // ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)
panelladikes
rsz_1screenshot_2019-12-16_110542