Open Close

All posts tagged αστυνομια

  • Εισαγωγή αστυνομικών στις Σχολές Αστυνομίας &...

    Διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας: 1.- Αστυνομικοί (Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες) που...
ÏÐËÏ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÕ ÖÙÔÏ ÁÑ×ÅÉÏÕ EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ
08
ÁÈÇÍÁ-¸ãéíå ç ðáñÜäïóç -ðáñáëáâÞ ôçò çãåóßáò ôçò ÅËÁÓ ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ×. ÐáðïõôóÞ.(EUROKINISSI // ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)
panelladikes
rsz_1screenshot_2019-12-16_110542