Open Close

5 Σχολές και Ειδικότητες Οικονομίας που δεν γνωρίζουν οι υποψήφιοι

5 Σχολές και Ειδικότητες Οικονομίας που δεν γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Είναι γεγονός ότι οι σπουδές στα Οικονομικά βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους. Δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τις κυβερνήσεις, και επομένως να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απειλές και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται όταν αλλάζουν τα πράγματα.

Οι απόφοιτοι οικονομικών σπουδών βρίσκονται σε προνομιούχο θέση σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, επειδή διαθέτουν τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επιτύχουν σε ποικίλα μονοπάτια σταδιοδρομίας – στη Ναυτιλία, στη διαχείριση κινδύνων, ως αναλογιστές, στα διεθνή οικονομικά, στη δημόσια διοίκηση, στην πολιτική και στην ανάλυση πολιτικής, στην επιχειρηματικότητα, στην ανάλυση της αγοράς, και άλλες άγνωστες ακόμα καριέρες του μέλλοντος. Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα που οδηγούν σε πτυχία Οικονομικών και δεν είναι τόσο γνωστά σε πολλούς μαθητές και μαθήτριες. Ποια είναι αυτά;

 Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση γεωπόνων – οικονομικών συμβούλων παραγωγής. Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών. Με εξειδίκευση μάλιστα στα Οικονομικά των Επιχειρήσεων ή στα Χρηματοοικονομικά, από Γεωπόνος μπορεί να μετατραπεί σε γεωργοοικονομολόγο και σύμβουλο επιχειρήσεων στον αγροτικό χώρο.

 Το τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών, οι οποίες εμπίπτουν στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Οι λειτουργίες αυτές διατρέχουν όλη την πορεία μετασχηματισμού των πρώτων υλών, οι οποίες λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στους πελάτες και ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις προμήθειες, διακίνηση υλικών, διαχείριση αποθεμάτων, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κ.α. Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας επεκτείνεται πέρα από την επιχείρηση, περιλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των ροών ενός καναλιού εφοδιασμού, από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών και αφορά κάθε είδους προϊόν ή υπηρεσία όπως τρόφιμα, νερό, φαρμακευτικό υλικό, πετρέλαιο, κ.α. Συνεπώς, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων.

 Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, με έμφαση σε ειδικότητες αιχμής, όπως Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων.

 Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου

με τις επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, που προσφέρει θα συντελέσει στη διαμόρφωσή του αποφοίτου ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟΔ θα καταρτίζεται άριστα ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές γνώσεις. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος εξάλλου έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν δικής τους επιλογής) να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης: μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων, ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων), ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών, επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών.

 Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου

ανήκει στην ομάδα των τμημάτων οικονομικών επιστημών και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύνταξη: Δρ Παππάς Παναγιώτης | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.