Open Close

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές/μετακινήσεις. Τι κάνω τώρα;

Βήματα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις μετεγγραφές/μετακινήσεις των φοιτητών

Εσείς ρωτάτε εμείς απαντούμε!

Για όσους υποψηφίους εγκρίθηκε η αίτηση μετεγγραφής/ μετακίνησης τους:

 • Θα χρειαστεί να ενημερώνονται από τη γραμματεία της τμήματος υποδοχής, για τη διαδικασία και ημερομηνίες προσκόμισης των δικαιολογητικών, που έχουν δεσμευτεί να καταθέσουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση από την Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αναγράφεται στην αίτηση τους αν γίνονται δεκτοί για εγγραφή τους στο Τμήμα μας.
 • Κατόπιν θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Γραμματεία του Ιδρύματος Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους και θα λάβουν αριθμό μητρώου και οδηγίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από το Τμήμα υποδοχής.
 • «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης».
 • Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών οδηγεί αυτόματα και σε μη αποδοχή της μετεγγραφής/μετακίνησης, οπότε ο φοιτητής/τρια παραμένει στο τμήμα της σχολής όπου ήδη σπουδάζει.

Για όσους υποψηφίους δεν εγκρίθηκε η αίτηση μετεγγραφής/ μετακίνησης, τους δίνεται η δυνατότητα:

 • Να προβούν σε Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://transfer.it.minedu.gov.gr/, ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.
 • Το χρονικό διάστημα κατάθεσης των ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ξεκινά από την  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020 στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.»
 • Σημείωση : Οι λόγοι της ένστασης-αίτησης θεραπείας αναγράφονται αναλυτικά και μπορεί να αφορούν λόγους που θεωρεί ο υποψήφιος ότι είναι σημαντικοί για τον ίδιο και φυσικά για την οικογένεια του για να διεκδικήσει την έγκριση της μετεγγραφής όπως : τα μόρια αποκλεισμού του, οικονομικοί λόγοι, κοινωνικοί, λόγοι ασθενείας (του ίδιου ή και προσώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος), ανεξάρτητα από το εάν υπήρχαν στην αρχική του αίτηση.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/ μετακινήσεων

 • Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κάθε φορά για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/ μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111,Α΄)και του ΣΤ΄ της υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4806, Β΄)
 • Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 79: «Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης»
 • Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (Ιδρυματικοί κωδικοί).

Σύνταξη: Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Comments are closed.