Open Close

Θέση Εργασίας: Υποσυντονιστής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Θέση Εργασίας: Υποσυντονιστής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει μία (1) θέση Υποσυντονιστή Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στη Συντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Σ.Π.

Αρμοδιότητες

 • Άμεση διαχείριση μιας ομάδας η οποία αποτελείται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης στην ομάδα και διασφάλιση της ποιότητας της γενικότερης στρατηγικής της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.
 • Πρόσωπο αναφοράς της ομάδας αρμοδιότητας του/της. Συντονίζει, επιβλέπει, αναθέτει τις υποθέσεις στην ομάδα. Παρακολουθεί την διεκπεραίωση τους.
 • Συνεργάζεται και καθοδηγεί το προσωπικό στη διαχείριση έκτακτων και περίπλοκων περιπτώσεων που αναλαμβάνει η υπηρεσία.
 • Διασφαλίζει τη δημιουργία και την τήρηση φακέλων υποθέσεων σύμφωνα με την επαγγελματική δεοντολογία.
 • Διασφαλίζει ότι η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται σύμφωνα με τους στόχους και ότι όλες οι στατιστικές εκθέσεις ολοκληρώνονται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους στόχους του έργου.
 • Συμμετέχει συμβουλευτικά στο σχεδιασμό των προτάσεων χρηματοδότησης έργων.
 • Αναπτύσσει και διατηρεί επωφελείς σχέσεις εργασίας με τους άλλους φορείς κοινωνικής στήριξης συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών φορέων, των διεθνών και τοπικών ΜΚΟ και άλλων σχετικών παραγόντων.
 • Εκπροσωπεί το ΕΣΠ  και συμμετέχει σε θεματικές ομάδες εργασίας των διεθνών και τοπικών ΜΚΟ και άλλων σχετικών φορέων.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα του ΕΣΠ (νομικής υπηρεσίας, διερμηνέων, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης κ.α.).
 • Παρακολουθεί τις άδειες του προσωπικού της ομάδας του και προσκομίζει τα μηνιαία παρουσιολόγια στο Συντονιστή
 • Συμμετέχει στη διαδικασία προσλήψεων και της αξιολόγησης του προσωπικού.
 • Εκπαιδεύει νέους κοινωνικούς λειτουργούς (και τα μέλη της ομάδας του/της), καθώς

και σπουδαστών/ ασκούμενων Κοινωνικών Λειτουργών σε συνεργασία με την Συντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

 

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο εργασίας.
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων, κατά προτίμηση σε διεπιστημονική ομάδα.
 • Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικά πλαίσια εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης).
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε προφορικό και γραπτό επίπεδο).
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου).
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία.

Επιθυμητά προσόντα

 • Ικανότητα να προσαρμόζεται, να θέτει προτεραιότητες ανάλογα με τις εναλλασσόμενες καταστάσεις και ανάγκες που προκύπτουν χωρίς την ανάγκη της διαρκούς επίβλεψης του συντονιστή.
 • Γνώση των δικτύων παραπομπής της περιοχής που εργάζονται, των καλών πρακτικών ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, της παιδικής προστασίας.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΥΠΟΚ_300120

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  29/02/2020 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Comments are closed.