Open Close

Επιδοτούμενο σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση

Επιδοτούμενο σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση για προπτυχιακούς φοιτητές στην Οικονομία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών μελών του ASEM

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ διαβίβασε πρόσκληση σε προπτυχιακούς φοιτητές Οικονομίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των χωρών μελών του ASEM  (Asia-Europe Meeting – Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης) για συμμετοχή σε επιδοτούμενο σεμινάριο  για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το διάστημα 18-26 Μαΐου 2015 στο πανεπιστήμιο Universiti Brunei Darussalam του Μπρουνέι, καλείται δε για συμμετοχή ένας ή μία (1) προπτυχιακός-ή φοιτητής-τρια από κάθε χώρα – μέλος  εκ των 53 μελών του ASEM.

Το ASEM είναι διακυβερνητικό ανεπίσημο διεθνές βήμα, που συστάθηκε το 1996 με σκοπό την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη κοινών κοινωνικο-πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ χωρών της Ασίας και της Ευρώπης, επιδιώκοντας τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ χωρών των δύο αυτών ηπείρων. Η Ε.Ε. συμμετέχει στον οργανισμό ως μέλος, με μία φωνή.

Ο Έλληνας ή η Ελληνίδα προπτυχιακός-ή φοιτητής-τρια Οικονομίας που θα αποσταλεί από Ελληνικής μεριάς θα έχει όλα τα έξοδα συμμετοχής πληρωμένα, δηλαδή, αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, δωρεάν διαμονή και διατροφή καθώς και μεταφορές παντός είδους εντός της χώρας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο του προσεχούς Μαΐου στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ θα επικεντρώσει στο επιχειρείν στην εκπαίδευση και θα αρθρωθεί σε τρεις (3) άξονες:

1.Διάδοση των πληροφοριών σε επίπεδο βιομηχανίας, κοινότητος και ακαδημαϊκών θεσμών, ενθαρρύνοντας βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές στην εκπαίδευση του επιχειρείν.

2.Παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και μελέτη περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του ASEM, που καλλιεργούν την ανάπτυξη του επιχειρείν και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επ΄αυτού στην ανώτατη εκπαίδευση.

3. Παροχή στους σπουδαστές του ASEM μίας περιφερειακής πλατφόρμας σε διαδικτυακό επίπεδο, περιλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, με σκοπό την ανταλλαγή επί της μεθοδολογίας στον τομέα της έρευνας και άσκησης  του επιχειρείν και της επιχειρηματικότητας.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν καθηγητές παγκοσμίου εμβέλειας από εξέχοντα πανεπιστήμια του πλανήτη, αναπτύσσοντας τρεις (3) κύριες θεματικές:

  1. Το επιχειρείν στην ανώτατη εκπαίδευση
  2. Επιχειρείν και πρακτική: μειώνοντας το χάσμα
  3. Νέοι που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επιχειρήσεων, οι νέες γενιές.

Οι συμμετέχοντες σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πολιτικές σε επίπεδο εκπαίδευσης της χώρας τους ως προς την ανάπτυξη του επιχειρείν.

Δοθέντος ότι η πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ δεν ορίζει λεπτομερέστερα κριτήρια επιλογής του/της εκπροσώπου φοιτητή-τριας κάθε χώρας –μέλους του ASEM, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητεί από κάθε ακαδημαϊκό Ίδρυμα  της χώρας που διαθέτει Σχολή ή Τμήμα Οικονομίας ή Οικονομικών επιστημών να επιλέξει αυτό   έναν ή μία (1) φοιτητή-τρια, ορίζοντας το ίδιο αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι:

α. για πρωτοετείς φοιτητές, ο υψηλότερος βαθμός εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

β. για φοιτητές άλλων ετών, ο υψηλότερος βαθμός προαγωγής από έτος σε έτος

σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με προσωπικά και οικογενειακά οικονομικά κριτήρια

γ. κλήρωση μεταξύ των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν.

Εναπόκειται στα ακαδημαϊκά Ιδρύματα να ορίσουν αυτά τις προδιαγραφές και παρακαλούνται θερμά οι Πρυτανικές αρχές των εν λόγω Ιδρυμάτων να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων των οποίων προΐστανται.

* Δοθέντος δε ότι η Ελληνική πλευρά θα πρέπει να αποστείλει το όνομα του/της Έλληνα/Ελληνίδας εκπροσώπου της Ελλάδας στις 31 Μαρτίου 2015 το αργότερο, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ονομάτων των υποψηφίων φοιτητών από κάθε ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας η 20η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Τα Ελληνικά Ιδρύματα παρακαλούνται να αποστείλουν στο Υπουργείο με κάθε πρόσφορο μέσο το όνομα του/της φοιτητή-τριας σε κλειστό φάκελο. Σε κεχωρισμένο έγγραφο, ομοίως σε κλειστό φάκελο, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της υποψηφίου, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν/αυτήν,ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας περιλαμβανόμενη υποχρεωτικώς,  διεύθυνση κατοικίας, κλπ, το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά, το έτος που παρακολουθεί, καθώς και μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή/τριας του Ιδρύματος που συστήνει τον/την φοιτητή-τρια για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και η συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι συνταγμένα στην Αγγλική Γλώσσα.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Αττικής, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, για την κα Α. Ρούβαλη, γραφείο 2155.

Όσες υποψηφιότητες ληφθούν μετά την ώρα 14.00 της 20ης Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν,

 

Για την οριστική επιλογή του/της φοιτητή-τριας εκ μέρους της Ελλάδας, η ως άνω Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου θα διενεργήσει κλήρωση μεταξύ των ληφθέντων ονομάτων φοιτητών-τριών εκ μέρους  των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, στις 23 Μαρτίου 2015, στην έδρα του Υπουργείου, αποτελούμενη από επιτροπή που θα συσταθεί για τον λόγο αυτόν και θα αποτελείται από: την κα Μάγδα Τρανταλλίδη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε.Ε. της Διεύθυνσης, ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας α.α., την κα Μαρία Φάσσαρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  και την κα Αμαλία Ρούβαλη, υπηρετούσα στο  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της προαναφερθείσας Διεύθυνσης και πρώην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υποτροφιών της πρώην Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του οικείου Υπουργείου.

[ Συνέχεια του άρθρου στο: Υποτροφίες/Μαθητικοί-Φοιτητικοί Διαγωνισμοί ]

Comments are closed.