Open Close

Πλήρης Οδηγός για τις Μετεγγραφές 2023

Στην αναμονή της νέας εγκυκλίου

Ένα αίτημα που τα τελευταία χρόνια έρχεται ολοένα και πιο έντονα στις συνεδρίες, κατά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, είναι οι πληροφορίες για τις μετεγγραφές. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί και εμάς τους συμβούλους σταδιοδρομίας, προκειμένου να χτίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιεράρχηση των σχολών, καθώς εργαζόμαστε για τη σωστή συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού.

Πρόκειται πράγματι για ένα αίτημα για το οποίο η αγωνία και η ανησυχία είναι έντονη, εφόσον τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  μεγάλη αύξηση των ενοικίων, με αποτέλεσμα οι γονείς να αναζητούν λύσεις για να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή τη νέα τους εκπαιδευτική διαδρομή.

Συμμεριζόμαστε ως επιστημονική ομάδα της EMPLOY EDU  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, τις αγωνίες όλων, γι’ αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για όσα ισχύουν μέχρι τώρα, σε γενικές γραμμές.

Κατηγορίες φοιτητών/τριών για μετεγγραφές

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες των φοιτητών/τριών που μπορούν να πάρουν μετεγγραφή:

Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων &
Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες είναι ότι στην πρώτη υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στον αριθμό των μετεγγραφών και ανέρχεται στο 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., κάτι που δεν ισχύει για τη δεύτερη κατηγορία.

Προϋποθέσεις μετεγγραφών

Όμως για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να κάνει αίτηση μετεγγραφής, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο τμήμα που φοιτά και στο τμήμα που επιθυμεί να μεταβεί.

Επίσης, προϋπόθεση για τη μετεγγραφή ενός φοιτητή είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή. Σύμφωνα πάντα με την περσινή εγκύκλιο ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας φοιτητής έχει εισαχθεί σε μία σχολή συγκεντρώνοντας 12.000 μόρια δεν μπορεί να αιτηθεί σε αντίστοιχο τμήμα την μετεγγραφή του, εάν η διαφορά από τη βάση εισαγωγής της σχολής που επιθυμεί να πάει είναι μεγαλύτερη από 2750 μόρια, πχ. η σχολή έχει βάση εισαγωγής τα 12.800 μόρια.

Όσον αφορά στο κριτήριο του εισοδήματος, στις μετεγγραφές των αδελφών φοιτητών δεν θα πρέπει να ξεπερνά ως ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα της τελευταίας τριετίας το ποσό των 12.500 ευρώ. Τα κριτήρια δεν σταματούν εδώ για αυτή την κατηγορία. Θα πρέπει, επιπλέον, ο φοιτητής για να έχει τη δυνατότητα αυτή, να είναι στο πρώτο έτος των σπουδών του αλλά και τα αδέρφια να σπουδάζουν σε τμήματα τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες α) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους και τα ίδια ή β) οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας και γ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας.

Μία επίσης σημαντική προϋπόθεση μετεγγραφής για τα αδέλφια που σπουδάζουν όπως και του αιτούντος, είναι να μην είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών, όπως και να μην έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας.

Μετακινήσεις φοιτητών/τριών

Δίνεται και η δυνατότητα της μετακίνησης, ακόμη και αν ο φοιτητής δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής του.

Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει μόρια από το εισόδημά του, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος φθάνει έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ. Τα κοινωνικά κριτήρια που επίσης μπορούν να προσθέσουν μόρια σχετίζονται με το εάν ο υποψήφιος είναι μέλος πολύτεκνης ή μέλος τρίτεκνης οικογένειας, εάν είναι ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς του, εάν είναι τέκνο άγαμου γονέα ή εάν κάποιο μέλος της οικογένειας του αιτούντος έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τα μόρια που συγκεντρώνει κάποιος από τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια λειτουργούν αθροιστικά. Είναι σημαντικό, επιπλέον, να επισημανθεί ότι κάποιος μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφή σε αυτή την κατηγορία ακόμη και με μηδενικό αριθμό μορίων! Ένας φοιτητής μπορεί να δικαιούται να αιτηθεί μετεγγραφή σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Επομένως μπορεί να επιλέξει την κατηγορία που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η ελάχιστη βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν αποτελεί κριτήριο για τις αιτήσεις των μετεγγραφών.

Μία πληροφορία που ενδιαφέρει αρκετούς είναι ότι οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου πάντα σύμφωνα με προϋποθέσεις.

Βασική όμως προϋπόθεση είναι να συγκεντρώνει τη βάση εισαγωγής της τμήματος και επιπλέον να το είχε συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό δελτίο που είχε καταθέσει.

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις

Υπάρχουν επιπλέον ειδικές κατηγορίες και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών που μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφή και αυτές αφορούν:

  • Μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.
  • Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο.
  • Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.
  • Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • Μετεγγραφές φοιτητών κρατουμένων σε Κατάστημα Κράτησης.
  • Μετεγγραφές Κληρικών.
  • Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση.

Φυσικά υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες, που ενδεικτικά αφορούν τη διαδικασία, δικαιολογητικά, προθεσμίες, αιτήσεις θεραπείας, τις οποίες δεν παραθέτουμε εδώ, καθώς αναμένεται η δημοσίευση της νέας εγκυκλίου.

Μην ξεχνάτε είμαστε πάντα δίπλα σας για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση σας. Σε αναμονή λοιπόν της νέας εγκυκλίου.

Σύνταξη: Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Comments are closed.