Open Close

Η απόφαση των μετεγγραφών του 2020 και όλες οι προϋποθέσεις

Η επίσημη απόφαση των μετεγγραφών του 2020 και όλες οι προϋποθέσεις
Δείτε τα βασικά σημεία αποδελτιωμένα

Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση για τις μετεγγραφές η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές αλλά και μια νέα διαδικασία μεταφοράς ενός υποψηφίου από τμήμα σε τμήμα η οποία ορίζεται ως «μετακίνηση».

Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος είναι πως:

  1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.
  2. Ως κατηγορίες μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου είναι: α) μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β ́) και β) μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.
  3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων.
  4. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
  5. Προϋπόθεση στις κατηγορίες μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και Μετεγγραφών και Μετακινήσεων σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητή. Δηλαδη, «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ ́, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Κατέβασε από εδώ τις βάσεις εισαγωγής ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ για να μπορέσετε να δείτε εάν «πιάνετε» τη βάση μετεγγραφής

Σ

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159),

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
δστ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, δηλαδή:

– με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
– εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας,
– εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας
– εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς
– εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα
– για μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το οποίο έχει αναπηρία 67%) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Μετακίνηση σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του ν. 4692/2020, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α ́ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ.

Αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε και τις σχετικές ημερομηνίες που θα ξεκινήσει η διαδικασία

Επιμέλεια: EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας 

Comments are closed.