Open Close

«Ξεπαγώνουν» οι προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

dimarxos.jpg

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας, ενημερώνονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας για το «ξεπάγωμα» των προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, για την αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθώς και για τη μετάταξη προσωπικού σε παραμεθόριους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, η αναστολή προσλήψεων υπαλλήλων υποχρεωτικής (ΥΕ) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) στους ΟΤΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 που έχει επιβληθεί από το 2012, παύει να ισχύει για προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών κοιμητηρίων και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Η διάταξη κρίθηκε σκόπιμη καθώς το «πάγωμα» των προσλήψεων έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο εξαιτίας της έλλειψης υπαλλήλων.

Πλέον, το προσωπικό που θα καλύπτει κενές θέσεις σε αυτές τις υπηρεσίες προσλαμβάνεται χωρίς να απαιτείται απόφαση κατανομής του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το ίδιο ισχύει και για διορισμό σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή κατόπιν αντικατάστασης αναπλήρωσης διοριστέου, που δεν αποδέχτηκε τον διορισμό ή έχει κώλυμα διορισμού.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν όσοι διορισμοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Αύξηση ωραρίου εργασίας

Η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης που εργάζονται σε δήμους, συνδέσμους, δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημοτικά ιδρύματα θα φτάνει μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.

Για τη μετατροπή του ωραρίου απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθμό εβδομαδιαίων ωρών που επιθυμεί να απασχολείται. Την τελική έγκριση ή μη θα δίνει το δημοτικό/διοικητικό συμβούλιο του οικείου φορέα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του ΟΤΑ. Η έγκριση μπορεί να είναι ολική ή μερική, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο να καθορίσει αύξηση ωραρίου, αλλά για λιγότερες ώρες σε σχέση με το αίτημα του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ απασχολείται προσωπικό ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας.

Η αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση έγκρισης πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά το επόμενο έτος από τα αρμόδια όργανα. Η μετατροπή του ωραρίου του εργαζομένου μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης δεν συνδέεται με σύσταση αντίστοιχων οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων, ωστόσο η εγκύκλιος κρίνει σκόπιμο κατά την πρώτη τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ να συσταθούν θέσεις αντίστοιχες με τις μεταβολές που θα έχουν πραγματοποιηθεί.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Σε ό,τι αφορά στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, είναι ύψους 150 ευρώ μηνιαίως και χορηγείται στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των δήμων, των περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών που απασχολούνται στους ΧΥΤΑ, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
Το επίδομα θα καταβάλλεται και για όσο διάστημα ο υπάλληλος θα είναι σε άδεια και σε αναρρωτική άδεια έως έξι ημέρες το χρόνο.

Η εγκύκλιος ωστόσο επισημαίνει τη δέσμευση της χώρας για ευθυγράμμιση του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, γεγονός που θα οδηγήσει στην κατάργησή του.

Τέλος, για τη μετάταξη υπαλλήλου δήμου που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή προς άλλη υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής, η σχετική διάταξη του παράλληλου προγράμματος προβλέπει ότι πλέον, εκτός των άλλων, θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.

http://www.e-dimosio.gr/

Comments are closed.