Open Close

Μεταπτυχιακό στη “Διδακτική των μαθηματικών” με δύο κατευθύνσεις (5-12 και 13-18 χρονών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

———————————————————–

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

Κύκλοι μαθημάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

Τα τμήματα: α) Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, β) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γ) Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και δ) Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο«Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3520/29.12.2014, τ. Β’), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη

«Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής κατευθύνσεις:

Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)

Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ.

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την Απονομή Μ.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (3ο εξάμηνο).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευές και Σάββατα στην Θεσσαλονίκη, ενώ μπορεί να διεξάγονται και Κυριακές μετά από συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του β΄ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Ιουνίου 2015 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mathmast.uowm.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 Αίτηση/ Βιογραφικό σημείωμα (ηλεκτρονική υποβολή)

 Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc)

 Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 Αντίγραφα δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σε συνέδρια [εφόσον υπάρχουν]

 Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει]

 Βεβαίωση αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θεσμούς τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ

 Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ορίζεται σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (700€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου). Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Π.Μ.Σ., 3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα Τηλ.: 23850-55203, fax: 23850-55128

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Π.Μ.Σ., 3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα Τηλ.: 23850-55203, fax: 23850-55128

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι όταν τους ζητηθούν από τη γραμματεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνονται δεκτές από την 8η Ιουνίου 2015 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει  να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mathmast.uowm.gr.


Γρηγοριάδου Χριστίνα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης

Τηλ. Εργασίας: 2385055203
email: xgrigoriadou@uowm.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

[ Συνέχεια του άρθρου στο: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ]

Comments are closed.