Open Close

3+1 Άγνωστα Επαγγέλματα στις Ανθρωπιστικές Σπουδές

3+1 Άγνωστα Επαγγέλματα στις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Επιλέγοντας ένας μαθητής ή μια μαθήτρια το 1ο επιστημονικό πεδίο δεν θα πρέπει να νιώθει εγκλωβισμένος/η. Οι διαθέσιμες επιλογές που έχει σε επίπεδο σχολών καθώς και σε επαγγελματικές διαδρομές ξεπερνούν τους χαρακτηρισμούς του κλασικού ή του ξεπερασμένου. Για αυτό το λόγο θα παραθέσουμε 3 + 1 επαγγέλματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές της θεωρητικής, τα οποία έχουν σημαντικές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης.

Διαμεσολαβητής/τρια

O  Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη μιας διαφοράς, το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της μεταξύ τους υπόθεσης. Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στο νόμο και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας και να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, τηρώντας απόρρητες τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ο Διαμεσολαβητής δεν ενεργεί ως δικαστής, καθώς δεν εκδίδει απόφαση και απαγορεύεται να επιβάλει στα μέρη τη λύση της δικής του επιλογής. Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, εφόσον οι ίδιοι κρίνουν ότι αυτό ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Ενδεικτικές σπουδές: Νομική, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, κ.α.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Έργο του ΥΠΔ (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων) είναι να διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ  (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή αλλιώς GDPR) και να  μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και όχι αποφασιστικός. Διασφαλίζει και είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το GDPR. Σε περίπτωση παραβίασης είναι  το σημείο επαφής με την εποπτική αρχή.

Ενδεικτικές σπουδές: Νομική

Ψυχομέτρης

Ο ψυχομέτρης είναι ο εξειδικευμένος ψυχολόγος που έχει ως έργο τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, προσωπικότητα, εκπαιδευτική επίδοση) με ερωτηματολόγια, δοκιμασίες (τεστ), κλίμακες κλπ. Η ψυχομετρική αξιολόγηση (τεστ) μπορεί να αφορά: την προσωπικότητα, την νοημοσύνη, τη γενική ψυχοπαθολογία, το άγχος, την κατάθλιψη, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, τις εκπαιδευτικές επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, τη σεξουαλική λειτουργία, το στυλ μάθησης και πολλά άλλα. Σκοπός των μετρήσεων της Ψυχομετρίας, μέσω των ψυχομετρικών τεστ, είναι να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση των υποκειμένων, οι ψυχικές ιδιότητες και ικανότητές τους και, εν τέλει, να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων κάτω από διάφορες συνθήκες.

Ενδεικτικές σπουδές: Ψυχολογία

Νευροεπιστήμονες της εκπαίδευσης

Η νευροεκπαίδευση είναι ένας κλάδος ο οποίος ασχολείται με το πως λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η εν λόγω επιστήμη προσπαθεί να αποτυπώσει με ποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες λειτουργεί αποτελεσματικότερα ο νους μας. Ο νευροεπιστήμονας της εκπαίδευσης καλείται να παρατηρήσει και να μελετήσει την εγκεφαλική πλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει φυσικά για να προσαρμόζεται στα ερεθίσματα και τις συνήθειες, με έναν τρόπο που είναι χρήσιμος για το άτομο. Επίσης εξετάζονται τα ίχνη που αφήνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στον εγκέφαλό μας και εντοπίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το άτομο.

Ενδεικτικές σπουδές: Παιδαγωγικά, Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Φιλοσοφίας, Φιλολογίας

Σύνταξη: Δημήτρης Νίκου, Σύμβουλος εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας

Comments are closed.