Open Close

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling – Διαδικτυακό Σεμινάριο

1. VideoModeling_Webinar

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Ο αυτισμός και η συμπτωματολογία του, περιγραφόταν ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, περιγράφηκε όμως εξαιρετικά και με ακρίβεια μόλις τον 20ο αιώνα από τους πρωτοπόρους του Αυτισμού Leo Kanner (1943) και Hans Asprerger (1944). Στις μέρες μας για να γίνει η διάγνωση του αυτισμού χρησιμοποιούμε δύο επίσημα ταξινομικά συστήματα: το DSM-V της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychiatric Association, 2013) και το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 1992). Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό υπάρχουν πλήθος παρεμβάσεων και επαγγελματιών, που ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει τα άτομα από τη δική του επαγγελματική ιδιότητα. Μια τεχνική πολλά υποσχόμενη για την εκμάθηση διάφορων δεξιοτήτων είναι η μίμηση προτύπου. Χρησιμοποιείται συχνά στο χώρο της ειδικής αγωγής και λαμβάνει υπόψη της τη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης και της μίμησης προτύπου, αλλά και τη θεωρία των Miller και Dollard (1967) σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παρατηρητή, εξαρτώνται από τις συνέπειες στον ίδιο τον παρατηρητή και όχι στο μοντέλο (Nikopoulos, & Keenan, 2006). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα – συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να διαφωτίσει τα άτομα που θα την παρακολουθήσουν σχετικά με τα κύρια και τα συνωδά προβλήματα του αυτισμού. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διαγνωστική προσπέλαση, όπως και θα γνωρίσουν τα δημογραφικά στοιχεία και τα αίτια του αυτισμού. Ακόμα θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές οι όροι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και Κοινωνικές Δεξιότητες. Επιπλέον θα μιλήσουμε για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και πως μπορεί αυτή να βρει εφαρμογή στις διάφορες τεχνικές της μεθόδου Μίμηση προτύπου (modeling). Για το λόγο αυτό θα γίνει διαχωρισμός σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Ζωντανή μίμηση προτύπου (in vivo/ in situ modeling) και Μίμηση προτύπου μέσω ηλεκτρονικού μέσου/video modeling με τις διάφορες εναλλακτικές του. Για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής αυτής θα αναφερθούν τόσο τα θετικά όσα και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Γενικά με αυτό το σεμινάριο θα είναι κάποιος σε θέση να αναγνωρίζει τις αυτιστικές συμπεριφορές όπως επίσης και να εκπαιδεύει ένα άτομο, ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ως εκπαιδευτικός-θεραπευτής, χρησιμοποιώντας την πρωτοπόρα και συνάμα επιστημονική μέθοδο της μίμησης προτύπου και κυρίως της μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο συμμετέχων θα είναι σε θέση:
α. να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αυτισμού
β. να αναγνωρίζει τους όρους Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), Κοινωνικές Δεξιότητες και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
γ. να χρησιμοποιεί επιτυχώς την τεχνική μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες του κλάδου (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) και σε φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του αυτισμού και των συνοδών προβλημάτων του και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να εκπαιδεύσουν τα άτομα με αυτισμό σε διάφορες δεξιότητες χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Comments are closed.