Open Close

All posts tagged προκηρυξη

  • Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στις Σχολ...

    Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού προσφέρει τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στο επάγγελμα του ξεναγού, σε απόφοιτους Λυκείου ή Τριτοβάθμιας Εκ...
pc
graduate
afisa 2018
ÁÈÇÍÁ-¸ãéíå ç ðáñÜäïóç -ðáñáëáâÞ ôçò çãåóßáò ôçò ÅËÁÓ ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ×. ÐáðïõôóÞ.(EUROKINISSI // ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)
02
08