Open Close

7 Προγράμματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 / 2019

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδέςστις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 / 2019 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η  27η Απριλίου 2018.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ), όπως:

 • Process and Chemical Engineering
 • Fuel Technology
 • Environmental Engineering
 • Maintenance Engineering

Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

 • ΜΒΑ
 • Finance and Economics
 • Petroleum Law & Policy
 • Petroleum Business Marketing and Management
 • Operations & Manufacturing Management
 • Information Technology / Systems

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΚΩΔΤΟΜΕΑΤΕΥ), με έμφαση στα παρακάτω:

 • Exploration / Petroleum Geophysics
 • Petroleum Geosciences
 • Petroleum Engineering

 • ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1989). Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος.
 3. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν:
  • Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10
  • Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree
  • Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4
  • Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17/20
  • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2/1
  • Ελβετικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
  • Ολλανδικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία

Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.

 1. Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Θα πρέπει να προσκομίσουν την επιστολή αποδοχής πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 15η Ιουνίου 2018.
 2. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια.

Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωμάτων.

 1. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
 • Να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2018.

 1. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση.

Διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.helpe.gr 

Το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην ελληνική γλώσσα και χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.

 1. Φωτογραφία (πρόσφατη) μεγέθους ταυτότητας, στην προβλεπόμενη θέση του

Εντύπου Αίτησης.

 1. Αντίγραφο πτυχίου, με τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Επίσης για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται βεβαίωση με το χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στη διαβάθμιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισμού του πανεπιστημίου (π.χ. First Class Honours Degree), με επίσημη μετάφραση.
 2. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
 3. Πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών – με εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα.
 4. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραμμένες και να κατατίθενται από τον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή θα αποστέλλονται απευθείας από τον καθηγητή στo email: scholarships@helpe.gr
 5. Επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
 6. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4), στην ελληνική γλώσσα. Στο Βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν να συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
 7. Δήλωση Σκοπού (statement of purpose), έκτασης μέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, τις μελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συμπληρώνεται σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης).
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2017 (ή του 2016, εφόσον δεν έχει εκδοθεί του 2017).
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

 1. Από τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή τους(βλ. Υποδείγματα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου).
 2. Για όσους υποψήφιους επιθυμούν να κάνουν Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας από τον εργοδότη, ασφάλιση κτλ.
 3. Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31οέτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται συστατική επιστολή – βεβαίωση από τον/ τους εργοδότη/ τες, ασφάλιση κτλ.
 4. Από τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
 5. Τυχόν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας, κτλ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά τους ως εξής:

 • Ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018/ 2019»

και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

(τηλ.: 210-7725113, 210-6302791)

με Θέμα τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά.

μέχρι και την 27η Απριλίου 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους τρείς Τομείς (ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ ή ΤΟΔ ή ΤΕΥ).

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι’ αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.

Πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών θα ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εάν λαμβάνουν παράλληλα και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το ίδιο επίπεδο σπουδών. Επίσης κατά πόσο υπάρχει έμμισθη σχέση με το πανεπιστήμιο στο ίδιο διάστημα.

Τέλος ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.